Giới thiệu

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh được thành lập từ năm 1993. Bệnh viện gồm có 11 khoa và 5 phòng ban chức năng.

Giám đốc Bệnh viện:     Ths Bs Lê Nguyên Ngọc

Quyết định số 614/QĐ-CYT ngày 19/ 9/ 2008 của Cục Y tế Giao thông vận tải đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh như sau:

I.  Vị trí và chức năng của Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh là Bệnh viện đa khoa hạng III. Là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải; có chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho CBCNVC-LĐ thuộc ngành Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II.  Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục trưởng phê duyệt quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án của Bệnh viện

2. Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và các nhiệm vụ khác của Bệnh viện sau khi được các cấp cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy chế quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ y tế; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thuộc thẩm quyền.

4. Khám bệnh – chữa bệnh

a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ trong và ngoài ngành chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

b. Tổ chức khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

c. Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi Hội đồng Giám định y khoa Giao thông vận tải, Hội đồng giám định y khoa địa phương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

d. Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện.

5. Phục hồi chức năng – vật lý trị liệu

a. Tổ chức phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp, người sức khỏe yếu sau khi điều trị cấp tính và những người có nhu cầu phục hồi chức năng khác.

b. Lựa chọn các phương pháp điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào và ra viện.

6. Đào tạo cán bộ y tế

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho Trung tâm dạy nghề y tế Giao thông vận tải và các Trường trung học y tế khác.

b. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ chuyên môn trong bệnh viện và cán bộ y tế cơ sở ngành GTVT khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

7. Nghiên cứu khoa học

a. Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện

b. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về khám chữa bệnh, về y học dự phòng và các chuyên ngành có liên quan cấp Bộ và cấp cơ sở.

c. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác.

d. Kết hợp với Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương, các bệnh viện địa phương và các tổ chức khoa học khác để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị.

8. Chỉ đạo tuyến: Lập kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thực hiện các chương trình y tế và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBVC-LĐ ngành GTVT và các tổ chức khác khi có nhu cầu.

9. Công tác y tế dự phòng

a. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải khu vực trên các lĩnh vực: Quản lý, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, kiểm định môi trường lao động, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, tổ chức khám tuyến, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các chương trình y tế cho các đơn vị thuộc ngành GTVT khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và các tổ chức khác khi có nhu cầu.

b. Kết hợp với Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải, Trung tâm y tế dự phòng địa phương và Trung tâm Giám định y khoa GTVT để khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và làm chế độ cho CBCNVC-LĐ ngành GTVT khu vực địa bàn được giao và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

c. Phối hợp với Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải và Trung tâm y tế dự phòng địa phương để thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và phòng chống tai nạn thương tích.

10. Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý kinh tế y tế – tài chính

a. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp, tài sản được giao và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính. Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí để nâng cấp Bệnh viện từ các nguồn xã hội hóa y tế và các nguồn dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

12. Về công tác tổ chức:

a. Trình Cục trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa, phòng thuộc bệnh viện.

b. Quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế được duyệt theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bệnh viện; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực bệnh viện theo phân cấp quản lý của Cục.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bệnh viện. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế đối với các khoa, phòng trong bệnh viện.

14. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật khi đã được Cục phê duyệt.

15. Quan hệ với các đơn vị y tế địa phương, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

Với đội ngũ thầy thuốc giỏi về chuyên môn, tận tâm với người bệnh, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh.