Phòng Điều dưỡng

  1. NHÂN LỰC:

Tổng số 05 cán bộ: 02  Cử nhân điều dưỡng, 01 Cao đẳng Dược, 01 Điều dưỡng TH. Trong đó:

– Trưởng phòng: CN Hoàng Thị Hoa

– Phó phòng: Cn Chu Thị Ngọc Trà

III.  Tổ chức và chức năng nhiệm vụ chính:

3.1. Tổ chức:

Phòng điều dưỡng trưởng Bệnh viện có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng. Đảm nhận một số công việc theo tích chất của Phòng như:

– Công tác chăm sóc người bệnh

– Công tác chống nhiễm khuẩn

– Công tác đào tạo

– Công tác nghiên cứu khoa học

– Công tác thông tin tuyên truyền

3.2. Chức năng nhiệm vụ chính:

  Phòng điều dưỡng trưởng Bệnh viện là Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. Có các nhiệm vụ sau:

– Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

– Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

– Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư cho tiêu hao công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám  sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

– Phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

– Thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện.

– Phối hợp với phòng KHTH thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

– Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công

  1.  Kết quả hoạt động chính:

4.1. Các hoạt động chuyên môn:

4.1.1. Công tác chăm sóc phục vụ người bệnh:

– Đây là nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu, mọi hoạt động để nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

– Hàng tuần, hàng tháng Phòng phối hợp với các khoa tổ chức kiểm tra hoạt động chuyên môn của điều dưỡng.

– Tổ chức duy trì giao ban Điều dưỡng trưởng toàn bệnh viện 01 tháng/1 lần. Nội dung giao ban: thông báo những hoạt động của Bệnh viện, tổng hợp tình hình hoạt động điều dưỡng, nắm bắt tình hình hoạt động và những khó khăn của các Khoa, Phòng; đưa ra phương hướng giải quyết, triển khai công việc thời gian tiếp theo.

– Để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh với mục tiêu trong hoạt động chăm sóc toàn diện: “Lấy người bệnh làm trung tâm”, Phòng Điều dưỡng đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Điều dưỡng trưởng các khoa kiểm tra, đôn đốc các Điều dưỡng viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đặc biệt là quy chế chăm sóc toàn diện, quy chế cấp cứu và phòng chống nhiễm khuẩn Bệnh viện…

– Duy trì khảo sát đánh giá sự hài long người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú hang năm, từ đó phát hiện việc làm còn thiếu chưa dáp ứng được nhu cầu chăm sóc của người bệnh, báo cáo Ban Giám đốc và có biện pháp khắc phục kịp thời.

– Phương pháp phân công chị em Hộ lý các khoa  sang trợ giúp điều dưỡng trong công tác chăm sóc phục vụ người bệnh, giảm bớt số lượng người nhà trong Khoa, Phòng mà người bệnh được chăm sóc chu đáo hơn.

4.1.2.Về công tác phòng chống nhiễm khuẩn:

Nhiễm khuẩn Bệnh viện là một yếu tố gây nhiều ảnh hưởng cho người bệnh và cho cộng đồng, tiêu tốn về kinh tế. Nhận thức rõ vai trò của công tác chống nhiễm khuẩn, Phòng Điều dưỡng đã tổ chức triển khai các nội dung như sau:

– Triển khai rửa tay thường quy trong chăm sóc người bệnh.

– Người bệnh vào viện được thay quần áo bệnh nhân.

– Tổ chức tập huấn về phân loại, thu gom, quản lý chất thải cho Điều dưỡng và Hộ lý tại các Khoa phòng trong Bệnh viện.

– Hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân để bán các vật thải y tế không độc hại theo quy định của Bộ Y tế.

– Đến nay, các quy định về phòng chống nhiễm khuẩn đã cải thiện đáng kể việc phân loại, thu gom, quản lý chất thải trong Bệnh viện.

4.1.3.Công tác sinh hoạt – Giáo dục sức khỏe cho người bệnh:

Đôn đốc các Khoa duy trì họp Hội đồng người bệnh hàng tuần. Nội dung sinh hoạt lồng ghép phần giáo dục sức khỏe và tư vấn ăn uống cho người bệnh và gia đình người bệnh. Nhằm giúp cho người bệnh biết được thông tin hai chiều giữa người bệnh và Bệnh viện đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Người bệnh đã có những ý kiến đóng góp kịp thời và mang tính xây dựng.

4.2. Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học:

– Phòng điều dưỡng đã tổ chức đào tạo lại, đào tạo tại chỗ cho các đối tượng điều dưỡng, hộ lý…

– Luôn động viên các anh chị em Điều dưỡng tham gia sáng kiến, cải tiến và nghiên cứu khoa học, áp dụng các sáng kiến, cải tiến trong chăm sóc người bệnh.

4.3. Quản lý điều phối nhân lực ĐD:

Phòng Điều dưỡng phối hợp cùng với Phòng Tổ chức hành chính điều chuyển nhân lực giữa các Khoa, Phòng trong Bệnh viện để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

4.4. Công tác thông tin tuyên truyền:

Phòng Điều dưỡng đã xin Ban Giám đốc cho mua các số thông tin, tài liệu về  điều dưỡng và phát  cho các Khoa, Phòng để Điều dưỡng viên cùng tham khảo.

4.5.Các hoạt động khác:

– Chi hội điều dưỡng thăm hỏi anh chị em Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh… ốm đau nằm viện và các công tác hiếu hỉ của chị em và gia đình bằng kinh phí của Chi hội Điều dưỡng.

– Hưởng ứng cuộc vận động của các tổ chức từ thiện, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh toàn Bệnh viện đã tham gia ủng hộ đồng bào gặp thiên tai và các bệnh nhân nghèo.

– Phòng ĐD luôn là một thành viên tích cực trong việc tham gia các phong trào của BV.