Phòng kế hoạch tổng hợp

  1. Tổ chức nhân sự:

– Phòng gồm 04 nhân viên: 01 BS CKI, 01 cử nhân điều dưỡng, 02 CN CNTT.

Trong đó:

Trưởng phòng: BS CKI Nguyễn Trọng Hiếu

  1. Trang thiết bị:

– Máy laptop            : 02

– Máy tính bàn          :03

  1. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của bệnh viện, các khoa

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.