Phòng Tài chính Kế toán

  1. Sơ lược về phòng:

Phòng tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Bệnh viện.

  1. Tổ chức nhân sự:

Phòng gồm có: 08 người

Trong đó:      – Trình độ Đại học:     8 người

III. Nhiệm vụ:

– Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hoạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ  việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

– Phòng tài chính kế toán (TCKT) là bộ phận tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực tài chính, tham mưu cho Ban Giám đốc trong quản lý xây dựng chi tiêu nội bộ.

-Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

  1. Hoạt động chuyên môn:

– Trong các năm gần đây Phòng TCKT có rất nhiều tiến bộ về chuyên môn cũng như các mặt hoạt động chung trong Bệnh viện.

– Lập và nộp đúng, đủ các báo cáo tài chính. Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin chức năng theo yêu cầu của cấp trên.

– Quản lý tốt các nguồn thu, đặc biệt là thu viện phí. Thu 24/24, kết quả nguồn thu viện phí ngày một tăng, góp phần đáp ứng yêu cầu phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn.

– Mặc dù kinh phí còn hạn hẹp, số lượng bệnh nhân khám bệnh ngày càng đông. Song vẫn đáp ứng được nhu cầu chi cho hoạt động chuyên môn, không xảy ra hiện tượng thiếu thuốc, thiếu vật tư… phục vụ bệnh nhân.

  1. Hướng phát triển:

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

– Tiếp tục phấn đấu thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ khám điều trị bệnh để tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống cho CBCNV Bệnh viện.

– Thực hiện thu chi theo đúng chế độ, định mức tài chính, hợp lý và có hiệu quả.

– Cải tiến quy trình quản lý thu viện phí với phương châm

+ Thu đúng, thu đủ chống thất thu

+ Phục vụ tốt làm vui lòng bệnh nhân và gia đình bệnh nhân.