Phòng tổ chức hành chính

  1. Về nhân lực:

Phòng tổ chức hành chính gồm 05 người: 01 trưởng phòng, 01 văn thư, 03 nhân viên.

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Loan

Gồm các bộ cụ thể: Hành chính, lái xe

  1. Chức năng:

– Quản lý nhân lực, tham mưu cho lãnh đạo việc bố trí, đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV.

– Tham mưu giải quyết các chế độ liên quan đến CBCNV

– Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, giữ vững trật tự trị an, ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập, giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân trong Bệnh viện.

– Tổ chức phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực Bệnh viện.

III. Nhiệm vụ:

– Bộ phận hành chính:  Chịu trách nhiệm cung cấp tiện nghi làm việc của toàn Bệnh viện

+ Chịu trách nhiệm sửa chữa khi có những hỏng hóc đơn giản trong Bệnh viện.

Bộ phận lái xe: Hàng ngày phải thay nhau trực 24/24h dưới sự phân công của Trưởng phòng TCHC và Giám đốc Bệnh viện.

Bộ phận văn thư – tạp vụ: Chịu trách nhiệm quản lý con dấu, công văn đi – đến, vệ sinh phòng lãnh đạo và khu vực xung quanh.